Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

1775 4928 390

nicedawg:

James Dean - antique victrola and records

highopes
8394 23e4 390
placek z sadu.
Reposted fromEmisja Emisja viakikkeer kikkeer
8083 d1b3 390
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viakikkeer kikkeer
highopes
highopes
Zdarza się niekiedy ,że zobaczywszy zupełnie nieznanych ludzi, zaczynają nas oni nagle i nieodparcie zajmować już od momentu w którym ich ujrzeliśmy, zanim jeszcze padnie jakiekolwiek słowo.
— zbrodnia i kara
Reposted fromSkydelan Skydelan viakikkeer kikkeer
highopes
4579 e5d6 390
Reposted fromkarahippie karahippie viakikkeer kikkeer

June 15 2017

6564 8503 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viakoraline koraline

June 15 2015

I nie ma żadnej gwarancji, że raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał
się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— Marek Hłasko

April 22 2015

highopes
Są góry, przez które trzeba przejść; inaczej droga się urywa.
— Ludwig Thomas
Reposted fromnayantara nayantara
highopes
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski

January 22 2015

highopes
highopes
1340 d8eb 390
Reposted fromkonwalia konwalia vianayantara nayantara
highopes

Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania. Jeśli twoja odpowiedź na którekolwiek z nich brzmi „nie”, uciekaj, gdzie pieprz rośnie. [...] Mówię poważnie. Jeśli nie możesz odpowiedzieć twierdząco na te trzy pytania, nie trać czasu na taki związek. Czy zawsze odnosi się do ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.

— Coollen Hoover
highopes
4923 4081 390
Reposted fromstrumienpola strumienpola viakedavra kedavra
9300 f064 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viakedavra kedavra

January 06 2015

4338 51ea 390
Reposted fromtron tron viapoppyseed poppyseed

January 04 2015

Wszystkim chciałbym być, wszystko przeżyć, połączyć w sobie najdziksze sprzeczności, aż pękłbym wreszcie.
— Witkacy
Reposted fromvesania vesania vianayantara nayantara
highopes
4370 d083 390
Reposted frommadzi28 madzi28 vianayantara nayantara
highopes
Iceland, just the hint of the aurora looking out to the mountains beyond Thingvellir.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl